Main Menu
Events

International Symposium on Artificial Intelligence and Robotics for Society-Technologies at Inflection Point

Yangsheng Xu、Wenhua Ding、Wen Gao、James Heckman、Vijay Kumar、Shipeng Li、Zhiquan Tom Luo、Yunhe Pan、David Robertson、Harry Shum、Yu Sun、Haifeng Wang、Shafei Wang、Manqing Wu、Jing Xiao、Qiang Yang、Qinping Zhao

AIRS, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Apr.

25-26

 

Administration Building, CUHK-Shenzhen, Online: Bilibili

WOPS20 – Workshop on Optimization, Probability, and Optimization

Andre Milzarek、Daniel Rudolf、Viacheslav Natarovskii、Ernest Ryu、Björn Sprungk、Yingjie (Tom) Fei、Huajie Qian、Xiaowei Zhang、Yang Liu、Anthony Man-Cho So、Andi Wang、Wenpin Tang、Fred Roosta

AIRS

Dec.

04-06

 

CUHK-Shenzhen, ZOOM Cloud Meeting

Enabling crowd intelligence with city-scale NB-IoT networks

Guoliang Xing

The Chinese University of Hong Kong

Nov.

23

11:45-11:45

腾讯会议

多机器人协同调度——从学术研究到产业应用

Zhanghua Fu

AIRS, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Nov.

24

16:00-17:00

腾讯会议

Buying from your neighbours: New distributed optimization and pricing design

Lingjie Duan

Singapore University of Technology and Design

Nov.

19

16:00-17:00

腾讯会议

大规模智能体强化学习:算法与系统

Weinan Zhang

Shanghai Jiao Tong University

Nov.

17

16:00-17:00

腾讯会议

Service Caching in Mobile Edge Computing

Angela Yingjun Zhang

The Chinese University of Hong Kong

Nov.

12

16:00-17:00

腾讯会议

Nov.

10

16:00-17:00

腾讯会议

群体智能驱动的低碳能源经济学

Junhua Zhao

CUHK-Shenzhen,AIRS

Nov.

05

16:00-17:00

AIRS 13 Floor, 腾讯会议

Learning to Collaborate in Complex Environments

Chongjie Zhang

Tsinghua University

Nov.

03

16:00-17:00

腾讯会议

Pages